Členství

Staňte se členem klubu a využívejte všech výhod, které jsou se členstvím spojené.

Členem klubu se stává hráč po vyplnění formuláře a složení členského příspěvku a klubového kreditu. Členství se skládá z členského příspěvku 1200 Kč na 1 rok a individuálního klubového kreditu, přičemž minimální počáteční vklad je 500 Kč a každý další min. 200 Kč. Členský příspěvek na sezónu je nevratný. Klubový kredit je částka pohyblivá, zůstatek do 500 Kč se převádí do následující sezóny, zůstatek nad 500 Kč se převádí do následujících 2 sezón. V případě nevyčerpání kreditu dle výše uvedených pravidel již kredit nelze čerpat. Děti ve věku 6 let a mladší jsou osvobozeny od povinnosti hradit členský příspěvek.

Způsob platby

Na níže uvedené účty hraďte pouze členské a klubové příspěvky, neslouží pro platbu ostatních služeb (pronájem skříněk atp.).

1) Převodem (do poznámky uveďte jméno a příjmení)

 • Členský příspěvek - 1200 Kč - č. ú. 1932148309/0800 - jako VS uveďte Vaše rodné číslo
 • Klubový kredit - individuálně - č. ú. 19-1932148309/0800 - jako VS uveďte Vaše rodné číslo

Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění:
Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Rovněž souhlasím se zpřístupněním mých osobních údajů v nezbytném rozsahu pro orgány státní správy a územích samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků z veřejných rozpočtů. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

2) Hotově v kanceláři provozovatele

Každý člen se řídí klubovými pravidly stanovenými hracím řádem (viz. Hrací řád) vyvěšeným v areálu a rezervuje se on-line v rezervačním systému (viz. Rezervační systém) dle pravidel hracího řádu nebo telefonicky na rezervačním čísle.

Výhody členství

 • Výrazně levnější cena dvorce
 • Možnost on-line rezervace v klubovém systému
 • Levnější cena vyplétání raket
 • Levnější cena pronájmu skříňky
 • Nižší ceny na tenisový sortiment (míče atd.)

Více o cenách naleznete v sekci ceník.

 

Hrací řád a rezervační systém

 • Hrací řád TO Baník je určen pro všechny členy, hosty a návštěvníky areálu, kteří mu jsou podřízeni v hierarchii podmínek a přednostního práva hry.
 • Právo on-line rezervace v klubovém rezervačním systému mají pouze členové klubu. Pro uživatele je systém otevřen vždy na následujících 5 hracích dnů.
 • Členové klubu mají právo rezervace na hrací jednotku, která zahrnuje max. 1,5 h pro dvouhru a max. 2 h pro čtyřhru.
 • Počet rezervací není omezen, avšak každá následující rezervace musí být realizována s minimálně 4 hodinovým odstupem od rezervace předchozí.
 • V případě neúčasti je člen povinen se z rezervačního systému odhlásit. Pokud tak neučiní alespoň 120 min před zahájení hry, bude mu odečtena adekvátní částka z klubového kreditu.
 • Hosté areálu si mohou rezervovat dvorec telefonicky (či zasláním sms) na rezervačním čísle nejdříve 48 h před začátkem hry (netýká se stálých rezervací TO a provozovatele areálu). Telefonická rezervace probíhá vždy mezi 8-20 h.
 • Provozovatel či osoba jím pověřená si v případě potřeby vyhrazuje právo přesunutí hráčů na jiný dvorec.
 • V období hracího týdne jsou maximálně 2 dvorce vyblokovány pro trenéry, jejichž svěřenci a oni sami jsou členy klubu v pořadí stanoveném výborem TO s akcentem na výchovu mládeže.
 • Výbor TO, VIP členové a provozovatel areálu mají právo na stálou blokaci hracích jednotek dle rozvrhu v rezervačním systému. Statut neobsazené stálé rezervace zaniká v 9:00 daného dne.
 • Hrací jednotka obsahuje dobu na úpravu dvorce. Srovnání povrchu hrablem, přemetení celého dvorce včetně výběhů síťovačkou a vrácení náčiní na místo k tomu určené.
 • Přednostní právo mají zároveň mistrovská utkání všech věkových kategorií, víkendové turnaje ČTS, ATTOUR, členské turnaje a 5 komerčních turnajů, a to vždy v rozsahu dvorců nezbytně nutných ke zdárnému průběhu akce.